REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

CLUB FUTBOL SALA BALAGUER VEDRUNA

1. DISPOSICIONS GENERALS:

1.1. OBJECTE:

El present Reglament de Règim Intern té per objecte regular l’organització i funcionament del Club Futbol Sala Balaguer Vedruna dins el marc constituït per la Legislació Esportiva vigent i legislació supletòria, i amb subjecció al que s’estableix en el seu ideari i Estatuts.

Per això, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació emanada del Club, només té com a finalitat contribuir a l’adequada formació de la personalitat i valors humans de tots i cadascun dels integrants del mateix, a través de la pràctica esportiva, en aquest cas, del futbol sala.

2.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ:

Aquest Reglament és aplicable en els següents àmbits:

a) Personal:

 • Als directius del Club
 • Als esportistes inscrits des de la formalització de la seva inscripció fins a la seva baixa.
 • Als entrenadors, personal tècnic i administratiu durant la seva vinculació, voluntària i gratuïta, amb el Club.
 • Als representants legals (pares, mares, tutors legals) dels esportistes des del moment de la inscripció del seu fill, fins a la seva baixa, en aquells aspectes que els siguin aplicables.
 • A les persones o entitats que de forma puntual o temporal formin part del Club.

b) Espais:

 • A les instal·lacions esportives utilitzades habitualment pel Club i les que es puguin utilitzar en conveni amb altres entitats i/o organismes, per a partits, entrenaments o activitats, ja siguin de propietat del club o utilitzades per cessió d’altres estaments o organismes.
 • A qualsevol instal·lació, espai o edifici utilitzat pel Club de forma puntual per a partits, entrenaments o activitats puntuals.

c) Temporal:

 • Durant el temps ordinari, d’ús segons sigui: horaris de partits, entrenaments, activitats (esdeveniments del club, tornejos, partits, amistosos, campus, etc.), temporada regular, calendari de competicions, etc.

2. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA:

2.1. JUNTA DIRECTIVA:

Caràcter:
És l’òrgan de direcció i administració del Club, i com a tal, executarà els acords adoptats per l’Assemblea General, i exercirà les següents funcions:

 • Dirigir la gestió del Club, vetllant pel compliment del seu objecte social.
 • Crear les comissions o grups de treball que consideri necessàries.
 • Nomenar les persones que hagin de dirigir les diferents comissions o àrees de participació, així com organitzar totes les activitats esportives i socials del club.
 • Confeccionar l’inventari, balanç i memòria anual que hagin de ser sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea.
 • Proposar la redacció o reformes del Reglament de Règim Intern fixant les normes corresponents i les quotes a què hagués lloc.
 • Vigilar el fidel compliment dels Estatuts i Reglaments del Club, tenint la facultat per obrir expedients disciplinaris, imposar mesures correctores o expulsar del Club a qui no complís amb els requisits i exigències exposades.

2.2.COORDINACIÓ:

Caràcter:
És l’òrgan que s’encarregarà de gestionar directament tots els assumptes estrictament esportius dins del Club en l’àmbit de totes les categories.
Serà elegida o destituïda per acord de la Junta Directiva del Club, nomenat pel president i tindrà les següents funcions dins del Club:

 • Dirigir, coordinar i controlar totes les activitats dels diferents equips del Club, relatives a entrenaments, horaris, i partits de competició, tant oficials com de caràcter amistós.
 • Executar les directrius emanades de la Junta Directiva del Club, que li seran comunicades a través del responsable nomenat per la Junta.
 • Fer complir el Reglament de Règim Intern a tots els jugadors, entrenadors i delegats, instant-los al seu coneixement i posada en pràctica.
 • Gestionarà, controlarà i efectuarà el seguiment de tots els jugadors i entrenadors del Club, estant a la seva disposició de cara a resoldre qualsevol problema que se li presenti.
 • Marcarà les directrius a seguir a cada entrenador a principis de temporada pel que fa a mètodes d’entrenament, sense perjudici dels acords a què arribi amb els mateixos per al desenvolupament de la seva tasca, així com els objectius a aconseguir en la mateixa.
 • Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el Club i que li sigui encomanada.
 • Tindrà la facultat de passar als jugadors d’un equip a un altre, sempre amb el consentiment de la Junta Directiva i que la situació esportiva així ho aconselli, fins i tot canviant-los de categoria sempre que no s’incompleixin ni vulnerin els Reglaments de la Federació Catalana de Futbol.
 • Aconsellarà a la Junta Directiva, el cessament de qualsevol entrenador quan no es compleixi amb les directrius marcades, o incompleixi de manera clara el que indica el Reglament de Règim Intern del Club.
 • Tindrà l’obligació de guardar les mateixes formes, respecte i bones formes en qualsevol àmbit del seu treball, exigides a qualsevol altre component del Club.
 • Elaborarà els informes que li siguin requerits i efectuarà seguiment d’altres equips, jugadors i entrenadors que, en un futur, poguessin ser interessants per al Club.
 • Estarà obligat a complir les recomanacions i obligacions que li siguin assignades en el present Reglament, així com les que li fossin encomanades per la Junta Directiva del Club.
 • Tindrà plens poders sobre jugadors, entrenadors i delegats de tots els equips del Club, sempre dins de
  les normes establertes en el present Reglament de Règim Intern.

2.3.ENTRENADORS I MONITORS:

Caràcter:
Són aquells membres del Club que desenvolupen la funció docent en l’àmbit esportiu, i el seu exercici s’orientarà a la realització dels fins educatius i esportius establerts en l’ideari del Club.

Per la seva proximitat al jugador, constitueixen el nucli principal de la seva formació, i gaudeixen de l’absoluta confiança tant del la Coordinació com de la Junta Directiva. La designació dels entrenadors i monitors és competència de la Coordinació, i amb l’aprovació per part de la Junta directiva.

Drets:

 • Han d’exercir les seves funcions amb subjecció a l’ideari del Club i al present Reglament de Règim intern en els equips de treball al fet que siguin destinats.
 • Seran informats, per qui correspongui, dels assumptes que pertoquen al Club en general, dins de l’àmbit de les seves competències, i a ells en particular.
 • Seran tractats amb respecte i correcció per la resta d’estaments i integrants del Club.
 • Tindran dret a l’ús de tots els mitjans materials i instal·lacions de què disposi el Club, per a complir les finalitats del mateix, i d’acord amb les normes que regulen el seu ús.
 • Ser escoltats i presentar peticions, suggeriments o queixes davant la Coordinació de forma verbal o escrita.
 • Rebre l’equipament esportiu oficial del Club.

– Deures i obligacions:

 • Sotmetre’s a la disciplina esportiva del Club, donar compliment a la normativa del Reglament de Règim Intern del Club i respectar les decisions de la Coordinació Esportiva i la Junta Directiva.
 • Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec segons les directrius generals, metodologia i continguts fixats pel Club, exercint la seva funció amb la competència adequada, i preparar diligentment els entrenaments.
 • Complir escrupolosament els horaris establerts per a les diferents activitats (partits, entrenaments, desplaçaments, etc.). En cas de preveure amb antelació la impossibilitat d’assistir a una activitat tractarà de resoldre inicialment el seu problema o recorrerà al coordinador corresponent evitant en qualsevol cas
  que una activitat convocada quedi sense atendre.
 • Participar en les diferents activitats amb l’equipament adequat vetllant perquè els seus esportistes portin la roba indicada pel que fa a la seva idoneïtat i seguretat.
 • Vetllar pel bon ús de tot el material i totes les instal·lacions, espais o edificis utilitzats durant el desenvolupament de les activitats i cuidant que un cop finalitzada aquesta, tot quedi en l’estat i lloc que correspongui (materials utilitzats, dutxes i aixetes, llums, portes, etc.).
 • Controlar als esportistes com a màxim responsable des de l’hora d’inici de l’entrenament (o convocatòria del partit) fins que hagin abandonat el vestidor.
 • Comunicar a la Coordinació Esportiva qualsevol incidència ocasionada per la conducta d’algun jugador, pel deteriorament o pèrdua de material esportiu, o fet que pugui derivar en qualsevol responsabilitat del nostre Club.
 • Així mateix, tindran l’obligació de comunicar als coordinadors o la Junta Directiva totes les incidències, segons la seva opinió, rellevants (com per exemple, faltes de respecte o de mal comportament), per a la seva anotació en el llibre d’incidències, valoració, i adopció, si escau, les mesures pertinents, fins i tot
  disciplinàries.
 • Informar a la Coordinació Esportiva en un termini màxim de 24 hores, quan en l’acta del partit hi pugui constar algun informe emès per l’àrbitre que pugui comportar una sanció esportiva a algun jugador, entrenador o delegat. Per a que el nostre Club tingui constància i pugui emetre un informe sobre algun fet ocorregut en el transcurs del partit si ho creu necessari.
 • Retornar en bon estat, quan li sigui demanat, el material esportiu propietat del nostre Club que li hagués estat lliurat per a la pràctica esportiva. En cas de pèrdua , haurà de fer-se’n càrrec econòmicament de la seva reposició.
 • Participar, després de la convocatòria oportuna, en aquelles activitats organitzades pel Club de forma puntual i assistir a les reunions a què siguin convocats per la Junta Directiva o la Coordinació Esportiva.
 • Seguir les directrius de la Coordinació Esportiva i desenvolupar la tasca del pla de treball encomanada.
 • Mostrar en tot moment companyonia, respecte i unió envers tots els integrants del seu equip i de la resta del Club. A més de col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en les tasques relacionades amb l’activitat quan se li demani.
 • Tractar amb respecte als seus esportistes, atenent els seus dubtes i requeriments, evitant preferències i sent en tot moment l’exemple necessari que contribueixi a la formació integral dels nostres nois/es.
 • Tractar amb respecte a totes les persones i entitats implicades en l’activitat que desenvolupen (jugadors i entrenadors contraris, públic, àrbitres i auxiliars, estament federatiu, etc.) Evitant qualsevol actitud o gest que pugui crear, contribuir, encoratjar o encobrir accions que puguin generar altercats o violència
  en qualsevol moment del desenvolupament de les seves funcions.
 • Comprometre’s en el desenvolupament de l’activitat esportiva durant la temporada, sense perjudicar els interessos esportius del Club.
 • Atendre les consultes dels representants legals, en horari que no interfereixi l’activitat, en referència a
  temes que afecten els seus fills en l’educatiu i el formatiu.
 • Sota cap concepte l’entrenador podrà expulsar a un jugador menor d’edat fora del recinte del pavelló en horari d’entrenament. Aquest haurà de romandre a la zona d’entrenament fins a l’hora de finalitzar el mateix, llevat que el vinguin a buscar els representants legals abans d’hora. L’entrenador no té facultat
  per sancionar cap jugador, fora de l’expulsió puntual en l’entrenament o partit que s’està celebrant.
 • Emplenar els informes, dades o documents que, sobre la funció que realitzen, els siguin demanats per la Coordinació Esportiva.
 • Preocupar-se de la seva formació tècnica permanent.
 • Portar un control de l’assistència dels seus esportistes als entrenaments i comunicar a la família l’absència i/o retard de jugador/a.
 • Anar amb indumentària esportiva en els entrenaments i l’equipament esportiu oficial del Club, en els partits.
 • Presentar a la Coordinació Esportiva qualsevol iniciativa, per a la seva aprovació si escau, que suposi desplaçament dels nois, lliurament d’informació escrita a representants legals o esportistes, compromisos amb possibles patrocinadors, participació en activitats no previstes, canvis d’horaris
  d’entrenaments, generació de recursos, captació de nous jugadors, etc.

2.4.DELEGATS D’EQUIP:

Caràcter:
Aquella persona que, de forma totalment gratuïta, sense percebre cap remuneració, té encomanada en els partits la representació d’un equip del nostre Club i disposa de la corresponent llicència federativa.
Amb el lliurament de l’esmentada llicència, el delegat d’equip resta vinculat al nostre Club per una temporada, durant la qual queda subjecta a les jurisdiccions federatives i del Club.
La seva designació serà aprovada i consensuada per la Coordinació del Club i per l’entrenador de l’equip corresponent.

Drets:

 • Ser respectat com a persona i en la seva intimitat, ser defensat davant d’ofenses, ser tractat amb justícia
  i equanimitat, rebre consideració a la seva activitat esportiva.
 • Adreçar-se a l’entrenador, monitor i al Coordinador per exposar el que cregui convenient.
 • Col·laborar en el bon funcionament de l’equip durant les seves activitats.
 • Rebre l’equipament esportiu oficial del Club

– Deures i obligacions:

 • Sotmetre’s a la disciplina esportiva del Club, donar compliment a la normativa del Reglament de Règim Intern del club i respectar les decisions de l’entrenador, la Coordinació Esportiva i la Junta Directiva.
 • Assistir amb puntualitat a les activitats del seu equip.
 • Ocupar-se en els partits de les comeses administratives i d’auxiliar l’entrenador en les tasques que l’indiqui.
 • Comunicar a la Coordinació Esportiva qualsevol incidència ocasionada per la conducta d’algun jugador o entrenador, per lesió, per deteriorament o pèrdua de material esportiu, o qualsevol altre incidència de la que es pugui responsabilitzar al nostre Club.
 • Actuar com a portaveu del conjunt de representants legals dels jugadors/es davant de la Junta Directiva sobre qualsevol incidència sorgida en el partit.
 • Tindrà cura que aquests no interfereixin en les qüestions tècniques de les alineacions i de l’organització del mateix.
 • Els delegats d’equip no intervindran en cap qüestió de caràcter tècnic o esportiu a no ser que se’ls hi demani.
 • Retornar en bon estat, quan li sigui demanat, el material esportiu propietat del nostre Club que li hagués estat lliurat per a la pràctica esportiva. En cas de pèrdua , haurà de fer-se’n càrrec econòmicament de la seva reposició.
 • Mostrar en tot moment companyonia, respecte i unió envers tots els integrants del seu equip i de la resta del Club. A més de col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en les tasques relacionades amb l’activitat quan se li demani.
 • Tractar amb respecte a totes les persones i entitats implicades en l’activitat que desenvolupen (jugadors i entrenadors contraris, públic, àrbitres i auxiliars, estament federatiu, etc.) Evitant qualsevol actitud o gest que pugui crear, contribuir, encoratjar o encobrir accions que puguin generar altercats o violència
  en qualsevol moment del desenvolupament de les seves funcions.
 • Comprometre’s en el desenvolupament de l’activitat esportiva durant la temporada, sense perjudicar els interessos esportius del Club.

2.5.JUGADORS/ES:

Caràcter:
Aquelles persones que practiquen el futbol sala a la nostra entitat, disposin o no de la corresponent llicència federativa.
Els jugadors seran assignats a un determinat equip en funció del seu sexe i edat (segons determinin les bases de competició oficials), les seves capacitats físiques i tècniques (a criteri de la coordinació esportiva) i les necessitats esportives del club.


Drets:

 • Rebre una formació que incideixi en la seva formació integral com a persones, mitjançant una transmissió de valors i normes per parts dels seus responsables així com a una formació física i tècnica adaptada a les seves capacitats i edat.
 • Accedir als diferents nivells esportius i/o equips de competició sense més limitació que les derivades del seu aprofitament, la seva actitud i de les seves condicions per a l’esport, sempre que existeixin places i passin les proves exigides pels responsables tècnics en qüestió, sent la Coordinació Esportiva qui prengui la decisió definitiva.
 • Ser respectats com a persona i en la seva intimitat, a ser defensats davant d’ofenses i a ser tractats amb justícia i equanimitat.
 • Rebre ensenyaments i preparació adequades segons la seva edat per iniciar-se o perfeccionar-se en el futbol sala, posant el Club a la seva disposició els entrenadors, les instal·lacions i el material esportiu necessari.
 • Participar en el funcionament del Club a través de la designació de capitans en cada un dels equips.
 • Rebre l’equipament oficial del Club per a poder disputar partits.

Deures i obligacions:

 • Sotmetre’s a la disciplina esportiva del Club, donar compliment a la normativa del Reglament de Règim Intern del Club i respectar les decisions del Cos Tècnic, la Coordinació Esportiva i la Junta Directiva.
 • Assistir amb puntualitat a tots els entrenaments establerts amb l’equipament adequat que es determini, realitzant amb aprofitament totes les tasques assenyalades pel Cos Tècnic.
 • Assistir amb puntualitat a tots els partits i/o activitats esportives/socials a les que fos convocat en les millors condicions físiques i amb l’equipament esportiu adequat que es determini.
 • Mostrar-se receptiu i predisposat a complir les instruccions del Cos tècnic i Coordinació, respectant les decisions que aquests adoptin en l’apartat esportiu.
 • Comprometre’s en el desenvolupament de l’activitat esportiva durant la temporada, sense perjudicar els interessos esportius del Club.
 • Esforçar-se per aconseguir millorar en tot moment el nivell de joc, la forma física i tècnica.
 • Fer un bon ús de totes les instal·lacions i materials que es posin a la seva disposició.
 • Complir amb la normativa de vestuari: no menjar, respectar temps de dutxa, deixar la roba i motxilles allí on indiqui l’entrenador, i fer-se responsable del seva pròpia roba.
 • Canviar-se en el vestuari i complir amb la normativa de vestimenta del Club:
  1) Portar sempre l’equipació d’entrenament i calçat esportiu (el calçat no podrà portar-se posat decasa). En el cas de què hi hagi impossibilitat de portar l’equipació degut a la proximitat entre les dos sessions d’entrenament, portar tothom una de un color designat per l’entrenador.
  2) Portar sempre el xandall, la samarreta d’escalfar i l’equipació oficial del Club el dia de partit. No es podrà arribar canviat de casa.
 • És un deure obligatori de tots els jugadors la higiene personal, estant obligats a la dutxa desprès de tots els partits i entrenaments. La dutxa es podrà suprimir a criteri del entrenador sempre que les instal·lacions no compleixin les condicions higièniques necessàries.
 • Notificar i justificar al seu entrenador totes les faltes d’assistència a les activitats del Club, amb la major antelació possible, o posteriorment en casos de força major, sempre a través de telèfon o compareixença del propi pare/mare/tutor del jugador.
 • No entrenar de forma continua o habitual en cap altre equip del Club sense l’expressa autorització de la Coordinació Esportiva.
 • No participar en cap entrenament o partit oficial d’un altre club sense l’expressa autorització del nostre Club.
 • No entrar a pista ni jugar en els voltants de la pista sense autorització. Si l’entrenador no ha arribat, esperar al vestuari fins que ell arribi o arribi un responsable per fer-se càrrec del grup.
 • Retornar en bon estat, quan li sigui demanat, el material esportiu propietat del Club que li hagués estat lliurat per a la pràctica esportiva. En cas de pèrdua, haurà de fer-se’n càrrec econòmicament de la seva reposició.
 • Mostrar en tot moment companyonia, respecte i unió envers tots els integrants del seu equip i de la resta del Club. A més de col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en les tasques relacionades amb l’activitat quan se li demani.
 • Tractar amb respecte a totes les persones i entitats implicades en l’activitat que desenvolupen (jugadors i entrenadors contraris, públic, àrbitres i auxiliars, estament federatiu, etc.) Evitant qualsevol actitud o gest que pugui crear, contribuir, encoratjar o encobrir accions que puguin generar altercats o violència
  en qualsevol moment del desenvolupament de les seves funcions.
 • Es relacionarà amb els entrenadors, així com amb la resta del personal del Club, amb educació i respecte.
 • Seguir, en cas de lesió, els consells mèdics per la seva recuperació i abstenir-se de la pràctica de qualsevol activitat física que pugui retardar i perjudicar la seva recuperació.
 • No portar ni en els entrenaments ni en els partits: rellotge, arracades, pírcings o altres elements que puguin causar dany, voluntari o no, a ell mateix o a un company.
 • S’aconsella l’ús de canyelleres als partits.
 • En l’àmbit d’actuació del Club, al camp o mentre romangui sota la responsabilitat de l’entitat, no està permès fumar ni beure begudes alcohòliques.
 • Informar a l’entrenador si es consumeixen tabac, alcohol o qualsevol tipus de droga que pugui alterar l’estat normal del jugador, per tal de treballar sense perill.

2.6.CAPITÀ DE L’EQUIP:

Caràcter:

 • És l’enllaç entre l’entrenador i els seus companys i, al seu torn, el portaveu d’aquests. En determinades circumstàncies, per causes de força major, i amb la direcció adequada, haurà de realitzar funcions assignades a l’entrenador, com ara dirigir l’escalfament, dirigir part de l’entrenament, decidir canvis en els partits, etc.
 • Haurà preocupar-se que els seus companys estiguin degudament informats dels horaris d’entrenaments, partits, convocatòries, desplaçaments, etc. Donarà exemple de comportament, dedicació, esforç i motivació, tant en els entrenaments com en els partits, així com en qualsevol circumstància i lloc en què es trobi l’equip.
 • A partir de la categoria cadet, haurà de conèixer i assumir adequadament els drets i obligacions que, per
  la seva condició, li atorga el Reglament de Joc de la Federació Catalana de Futbol.

2.7.REPRESENTANTS DELS JUGADORS/ES (PARES, MARES I TUTORS LEGALS):

La inscripció d’un esportista al nostre Club suposa el coneixement i acceptació per part dels
representants legals, de les activitats que ofereix el Club i es compromet a respectar aquest reglament i altra
normativa, així com procurar que els seus fills la respectin.

– Drets:

 • Ser informats dels assumptes i les decisions que els afecten als seus fills.
 • Ser tractats amb correcció i respecte per tots els integrants del Club.
 • Ser escoltats i presentar peticions, suggeriments o queixes davant la Coordinació Esportiva de forma verbal o escrita.

– Deures i obligacions:

 • Sotmetre’s a la disciplina esportiva del Club, donar compliment a la normativa del Reglament de Règim Intern del Club i respectar les decisions del Cos Tècnic, la Coordinació Esportiva i la Junta Directiva.
 • Respectar el treball i les decisions dels entrenadors en el desenvolupament de la seva funció.
 • Col·laborar amb els seus fills perquè aquests vagin amb assiduïtat, puntualitat i amb l’equipament adequat als entrenaments, partits i activitats que s’organitzin.
 • Contribuir al bon manteniment de la indumentària esportiva que es dóna a cada jugador.
 • No entrar a la pista esportiva ni als vestuaris en els entrenaments i en els partits sense permís exprés de l’entrenador.
 • No interrompre l’entrenament per preguntar o informar a l’entrenador. Qualsevol consulta s’haurà de realitzar un cop finalitzada l’activitat.
 • Aportar al Club els documents o informacions que sobre els seus fills se’ls demani en relació a dades personals, mèdiques, etc. sempre relacionats amb l’activitat que ens ocupa, així com a assistir a les reunions a les que fossin citats per l’entrenador o altres estaments superiors del Club.
 • Evitar davant dels seus fills qualsevol crítica sobre l’entrenador, la Junta Directiva, àrbitres, jugadors i qualsevol altra persona relacionada amb l’activitat a desenvolupar.
 • Mantenir durant les activitats del club una actitud correcta cap a tots els membres de l’activitat (jugadors, àrbitres, representants legals, etc.), sense crear situacions ni mostrar actituds que generin tensió o violència.
 • En cas de que el club no faciliti el transport pels desplaçaments, els representants legals es comprometen a traslladar particularment al seu fill a la pista de joc de l’equip contrari. En el cas que els representants legals del jugador no pugui transportar-lo, hauran de buscar una persona alternativa que se’n faci càrrec.
 • Informar si existeix algun regim especial de custodia del seu fill/a.
 • Abonar les quotes al Club que estableixi la Junta Directiva en els terminis que es determinin, i en cas d’impagament, abonar les despeses que se’n puguin derivar de tal incompliment.
 • En cas de sol·licitar la baixa del Club, s’haurà d’estar al corrent de pagament.
 • Acceptar que el pagament de les quotes dóna dret a participar en tots els entrenaments, però no dóna dret a jugar ni un determinat número de minuts ni partits.
 • Els drets i obligacions dels representants legals recollits en el present Reglament de Règim Intern s’entendran referits també al representant legal del menor, o al pare o mare responsable de la seva custòdia, legal o de fet.

3. RÈGIM DISCIPLINARI:

3.1. DEFINICIÓ:

S’estableix el present règim disciplinari amb l’ànim de preservar el bon nom del Club i aconseguir un adequat funcionament d’acord amb el que el seu nom representa.
El present règim disciplinari serà d’aplicació a tots els components del Club: Junta directiva, coordinació, entrenadors i monitors, jugadors i representants legals.
Els membres de la Junta directiva, coordinació, entrenadors i monitors, posaran especial atenció en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquest Reglament de Règim Intern mitjançant el contacte i col·laboració constants.
Sense perjudici d’accions posteriors, els entrenadors estan facultats per adoptar les mesures que considerin pertinents per mantenir l’ordre dins de l’equip, comunicant posteriorment tota decisió adoptada a la Coordinació del Club.

3.2. INFRACCIONS O FALTES:

– Classificació:

Les infraccions o faltes podran ser:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt greus

a) FALTES LLEUS:
Es consideren infraccions o faltes lleus les següents:

 • Faltes injustificades no reiterades de puntualitat a partits, entrenaments i / o desplaçaments.
 • No comunicar a l’entrenador de qualsevol anomalia o falta d’assistència a entrenaments i partits amb la suficient antelació.
 • No portar l’equipament esportiu que es determini, tant jugadors, delegats, entrenadors, etc.
 • No dutxar-se i no portar justificant que ho acrediti.
 • No complir amb la normativa de vestuari.
 • Actitud passiva en relació a la seva participació en les activitats desenvolupades.
 • Faltes de respecte lleu a companys, entrenadors, jugadors contraris, àrbitres, auxiliars i altres persones que directament o indirectament participen en les nostres activitats.
 • Ús indegut o deteriorament lleu causat intencionadament en materials o instal·lacions.
 • Qualsevol altre acte que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club.

b) FALTES GREUS

 • La suma de tres faltes lleus en la mateixa temporada.
 • Faltes injustificades reiterades de puntualitat a partits, entrenaments i / o desplaçaments.
 • Falta d’assistència injustificada a un partit, havent estat prèviament convocat.
 • Faltes injustificades reiterades de dutxa.
 • La reiterada i continuada manca de respecte del dret de preparació dels seus companys, així com qualsevol comportament incorrecte i falta de respecte de caràcter greu que es pugui dur a terme en entrenaments, partits, desplaçaments o altres activitats del Club amb altres esportistes, entrenadors ,
  àrbitres o altres persones implicades en l’activitat, entre elles l’abandonament de l’entrenament i/o partit sense permís de l’entrenador.
 • No presentar-se en les millors condicions físiques per assistir a un entrenament, partit o esdeveniment del Club.
 • Incompliment reiterat de no portar la indumentària d’entrenament i/o partit.
 • Actes d’indisciplina, injúria, ofenses greus o altres accions que causin deteriorament a la imatge del Club.
 • Agressions físiques o insults greus a qualsevol persona implicada en les nostres activitats.
 • Ús indegut o deteriorament greu causat intencionadament en materials o instal·lacions.
 • Qualsevol altre acte que alteri greument el normal desenvolupament de les activitats del Club.
 • La reiteració de faltes lleus en una mateixa temporada.
 • No pagar les quotes imposades pel Club

c) FALTES MOLT GREUS

 • La suma de cinc faltes lleus en la mateixa temporada.
 • Actes d’indisciplina, injúria, ofenses molt greus o altres accions que causin deteriorament a la imatge del Club.
 • Agressions físiques o insults molt greus a qualsevol persona implicada en les nostres activitats.
 • Els abusos d’autoritat.
 • La suma de tres faltes greus en la mateixa temporada.
 • No respectar les mesures correctores imposades.
 • No pagar les quotes imposades pel Club durant dos mesos seguits.

3.3.SANCIONS:

Per la comissió de les faltes enumerades anteriorment es podran imposar per part del Comitè de Disciplina del Club Futbol Sala Balaguer Vedruna, les següents sancions:


a) Per FALTES LLEUS
Es podran imposar les següents mesures correctores:

 1.  Amonestació verbal
 2. Amonestació escrita al infractor amb comunicació, si aquest és menor d’edat, als seus representants legals.
 3. Realització de tasques, si és necessari, que cooperin en la reparació dels danys causats.
 4. Càstig que prohibeix l’assistència als partits en un període no superior a 8 dies.
 5. El primer tipus de mesura la podrà imposar l’Entrenador mitjançant un codi intern de l’equip o com cregui oportú, i les restants mesures correctores, per la Coordinació Esportiva.

b) Per FALTES GREUS:

Es podran imposar les següents mesures correctores:

 1. Reunió de la Comissió de Disciplina amb els representants legals del jugador.
 2. Realització de tasques, si és necessari, que cooperin en la reparació dels danys causats o en el seu cas abonar el cost de les despeses necessàries pel greu deteriorament causat.
 3. Càstig que prohibeix l’assistència als partits en un període no inferior a 15 dies.

Totes aquestes mesures seran imposades per la Coordinació i informades a la Junta directiva

c) Per FALTES MOLT GREUS:

Es podran imposar les següents mesures:

 1.  Càstig que prohibeix la pràctica esportiva i/o assistència als partits en un període comprés entre 16 dies i
  una temporada.
 2. Expulsió del Club o baixa automàtica. Totes aquestes mesures seran imposades per la Comissió Disciplinària i la Junta Directiva.

4. COMPETÈNCIES I PROCEDIMENT SANCIONADOR:

4.1. COMPETENCIES:

Les mesures correctores exposades anteriorment seran aplicades a jugadors/es. En els casos d’incompliments en els deures i obligacions de membres de la Junta directiva, coordinació, entrenadors, monitors, delegats i representants legals, s’estudiarien cas per cas i s’imposaria la mesura correctora corresponent.
La Comissió Disciplinària estarà formada per la Coordinació, el President del Club, un mínim de dos representants de la Junta Directiva i l’entrenador de l’equip afectat.
Qualsevol situació o qüestió no contemplada en aquest Reglament, serà resolta segons els criteris establerts per la Junta Directiva, reunida en sessió extraordinària.
La graduació o tipificació, i imposició de les sancions correspon al Comitè de Disciplina.

4.2. PROCEDIMENT SANCIONADOR:

El procediment sancionador serà el següent:

 1. L’obertura d’un expedient sancionador haurà d’acordar-se en el menor termini possible, i en tot cas en el termini màxim de deu dies des que es tingués notícia de la suposada infracció.
 2. Una vegada formulat el plec de càrrecs i tipificada la infracció pel Comitè de Disciplina, ha de traslladar a l’infractor, i si és menor d’edat, als seus pares, tutors o representants legals, comunicant la falta imputada i la proposta de sanció.
 3. Un cop comunicat a l’infractor o als seus representants legals el plec de càrrecs formulat, aquests podran formular les al·legacions que estimin oportunes.
 4. El Comitè de Disciplina podrà decidir l’arxiu i sobreseïment de l’expedient sancionador quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.
 5. La Junta Directiva, a proposta del Comitè de Disciplina, pot acordar la mesura cautelar de suspensió en la pràctica esportiva mentre duri la tramitació de l’expedient sancionador, i en tant no recaigui resolució ferma.

5. DISPOSICIONS FINALS


DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA: Entrada en vigor. El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir de la seva aprovació per la Junta Directiva del Club en reunió ordinària o extraordinària.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA: Modificacions. Les modificacions a aquest Reglament de Règim Interior les ha d’aprovar la Junta Directiva del Club, en reunió ordinària o extraordinària.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA: Clàusula derogatòria. A partir de la seva entrada en vigor, queden derogats qualsevol norma o acord adoptats pel Club que s’oposin expressament o tàcitament al present règim intern.

4.2. PROCEDIMENT SANCIONADOR:

El procediment sancionador serà el següent:

 1. L’obertura d’un expedient sancionador haurà d’acordar-se en el menor termini possible, i en tot cas en el termini màxim de deu dies des que es tingués notícia de la suposada infracció.
 2. Una vegada formulat el plec de càrrecs i tipificada la infracció pel Comitè de Disciplina, ha de traslladar a l’infractor, i si és menor d’edat, als seus pares, tutors o representants legals, comunicant la falta imputada i la proposta de sanció.
 3. Un cop comunicat a l’infractor o als seus representants legals el plec de càrrecs formulat, aquests podran formular les al·legacions que estimin oportunes.
 4. El Comitè de Disciplina podrà decidir l’arxiu i sobreseïment de l’expedient sancionador quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.
 5. La Junta Directiva, a proposta del Comitè de Disciplina, pot acordar la mesura cautelar de suspensió en la pràctica esportiva mentre duri la tramitació de l’expedient sancionador, i en tant no recaigui resolució ferma.

→ Si vols pots descarregar-te el reglament en el següent enllaç:  REGLAMENT DE RÈGIM INTERN